Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวเชด

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,848 คน

ผลงาน :: 1,229 คน

ร้อยละ :: 66.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านรุนตำบลอาโพน 95 77 123.4
2 โรงพยาบาลบัวเชด 1,002 440 227.7
3 รพสต.ตำบลสะเดา 158 182 86.8
4 รพสต.บ้านนาสนวนตำบลจรัส 187 175 106.9
5 รพสต.ตำบลจรัส 127 137 92.7
6 รพสต.ตำบลตาวัง 96 99 97.0
7 รพสต.บ้านหนองโจงโลงตำบลตาวัง 81 82 98.8
8 รพสต.ตำบลอาโพน 166 164 101.2
9 รพสต.ตำบลสำเภาลูน 107 98 109.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์