Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวเชด

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 470 คน

ผลงาน :: 451 คน

ร้อยละ :: 96.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านรุนตำบลอาโพน 34 34 100.0
2 โรงพยาบาลบัวเชด 88 103 85.4
3 รพสต.ตำบลสะเดา 75 75 100.0
4 รพสต.บ้านนาสนวนตำบลจรัส 44 44 100.0
5 รพสต.ตำบลจรัส 39 40 97.5
6 รพสต.ตำบลตาวัง 37 40 92.5
7 รพสต.บ้านหนองโจงโลงตำบลตาวัง 19 19 100.0
8 รพสต.ตำบลอาโพน 58 58 100.0
9 รพสต.ตำบลสำเภาลูน 57 57 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์