Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวเชด

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 470 คน

ผลงาน :: 319 คน

ร้อยละ :: 67.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านรุนตำบลอาโพน 18 34 52.9
2 โรงพยาบาลบัวเชด 79 103 76.7
3 รพสต.ตำบลสะเดา 45 75 60.0
4 รพสต.บ้านนาสนวนตำบลจรัส 25 44 56.8
5 รพสต.ตำบลจรัส 25 40 62.5
6 รพสต.ตำบลตาวัง 29 40 72.5
7 รพสต.บ้านหนองโจงโลงตำบลตาวัง 14 19 73.7
8 รพสต.ตำบลอาโพน 44 58 75.9
9 รพสต.ตำบลสำเภาลูน 40 57 70.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์