Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวเชด

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,989 คน

ผลงาน :: 2,305 คน

ร้อยละ :: 57.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านรุนตำบลอาโพน 113 213 53.1
2 โรงพยาบาลบัวเชด 2,623 966 271.5
3 รพสต.ตำบลสะเดา 536 554 96.8
4 รพสต.บ้านนาสนวนตำบลจรัส 278 400 69.5
5 รพสต.ตำบลจรัส 475 386 123.1
6 รพสต.ตำบลตาวัง 336 309 108.7
7 รพสต.บ้านหนองโจงโลงตำบลตาวัง 106 269 39.4
8 รพสต.ตำบลอาโพน 496 492 100.8
9 รพสต.ตำบลสำเภาลูน 397 443 89.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์