Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวเชด

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 34,399 คน

ผลงาน :: 12,702 คน

ร้อยละ :: 36.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านรุนตำบลอาโพน 453 1,766 25.7
2 โรงพยาบาลบัวเชด 6,709 8,879 75.6
3 รพสต.ตำบลสะเดา 670 4,479 15.0
4 รพสต.บ้านนาสนวนตำบลจรัส 764 2,957 25.8
5 รพสต.ตำบลจรัส 731 3,227 22.7
6 รพสต.ตำบลตาวัง 809 2,632 30.7
7 รพสต.บ้านหนองโจงโลงตำบลตาวัง 295 2,820 10.5
8 รพสต.ตำบลอาโพน 1,279 3,532 36.2
9 รพสต.ตำบลสำเภาลูน 992 4,107 24.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์