Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,732 คน

ผลงาน :: 1,285 คน

ร้อยละ :: 74.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 1,258 860 146.3
2 รพสต.คลองไผ่งาม 126 119 105.9
3 รพสต.กุดยาง 52 67 77.6
4 รพสต.บ้านหลุบโพธิ์ 145 161 90.1
5 รพสต.บ้านกุดหูลิง 13 126 10.3
6 รพสต.บ้านโนนน้อย 192 175 109.7
7 รพสต.ป่าไม้แดง 35 95 36.8
8 รพสต.บ้านวังกำแพง 97 81 119.8
9 รพสต.บ้านแก้งยาว 194 100 194.0
10 รพสต.บ้านห้วยน้ำคำ 131 129 101.6
11 รพ.สต.ยางนาดี 121 66 183.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์