Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,732 คน

ผลงาน :: 976 คน

ร้อยละ :: 56.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 997 860 115.9
2 รพสต.คลองไผ่งาม 99 119 83.2
3 รพสต.กุดยาง 24 67 35.8
4 รพสต.บ้านหลุบโพธิ์ 94 161 58.4
5 รพสต.บ้านกุดหูลิง 118 126 93.7
6 รพสต.บ้านโนนน้อย 20 175 11.4
7 รพสต.ป่าไม้แดง 25 95 26.3
8 รพสต.บ้านวังกำแพง 89 81 109.9
9 รพสต.บ้านแก้งยาว 156 100 156.0
10 รพสต.บ้านห้วยน้ำคำ 24 129 18.6
11 รพ.สต.ยางนาดี 115 66 174.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์