Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 373 คน

ผลงาน :: 346 คน

ร้อยละ :: 92.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 98 105 93.3
2 รพสต.คลองไผ่งาม 34 34 100.0
3 รพสต.กุดยาง 18 19 94.7
4 รพสต.บ้านหลุบโพธิ์ 27 27 100.0
5 รพสต.บ้านกุดหูลิง 1 20 5.0
6 รพสต.บ้านโนนน้อย 44 44 100.0
7 รพสต.ป่าไม้แดง 25 25 100.0
8 รพสต.บ้านวังกำแพง 17 17 100.0
9 รพสต.บ้านแก้งยาว 31 31 100.0
10 รพสต.บ้านห้วยน้ำคำ 33 33 100.0
11 รพ.สต.ยางนาดี 18 18 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์