Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,444 คน

ผลงาน :: 2,255 คน

ร้อยละ :: 65.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 2,415 1,108 218.0
2 รพสต.คลองไผ่งาม 203 198 102.5
3 รพสต.กุดยาง 191 168 113.7
4 รพสต.บ้านหลุบโพธิ์ 318 314 101.3
5 รพสต.บ้านกุดหูลิง 131 214 61.2
6 รพสต.บ้านโนนน้อย 353 356 99.2
7 รพสต.ป่าไม้แดง 116 234 49.6
8 รพสต.บ้านวังกำแพง 173 187 92.5
9 รพสต.บ้านแก้งยาว 343 262 130.9
10 รพสต.บ้านห้วยน้ำคำ 57 265 21.5
11 รพ.สต.ยางนาดี 292 154 189.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์