Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 36,605 คน

ผลงาน :: 12,009 คน

ร้อยละ :: 32.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 6,319 14,235 44.4
2 รพสต.คลองไผ่งาม 445 2,329 19.1
3 รพสต.กุดยาง 411 1,691 24.3
4 รพสต.บ้านหลุบโพธิ์ 882 3,448 25.6
5 รพสต.บ้านกุดหูลิง 497 2,355 21.1
6 รพสต.บ้านโนนน้อย 929 3,306 28.1
7 รพสต.ป่าไม้แดง 366 2,159 17.0
8 รพสต.บ้านวังกำแพง 389 1,464 26.6
9 รพสต.บ้านแก้งยาว 840 1,903 44.1
10 รพสต.บ้านห้วยน้ำคำ 369 2,372 15.6
11 รพ.สต.ยางนาดี 562 1,343 41.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์