Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,647 คน

ผลงาน :: 1,406 คน

ร้อยละ :: 85.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 1,292 415 311.3
2 รพสต.ตำบลคอนสวรรค์ 111 113 98.2
3 รพสต.ยางหวาย 148 180 82.2
4 รพสต.ตำบลช่องสามหมอ 26 78 33.3
5 รพสต.ตำบลโนนสะอาด 145 161 90.1
6 รพสต.ตำบลห้วยไร่ 192 159 120.8
7 รพสต.ตำบลบ้านโสก 153 149 102.7
8 รพสต.บ้านโคกมั่งงอย 124 146 84.9
9 รพสต.บ้านฝาย 186 181 102.8
10 รพสต.บ้านนาฮี 157 183 85.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์