Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,647 คน

ผลงาน :: 1,041 คน

ร้อยละ :: 63.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 966 415 232.8
2 รพสต.ตำบลคอนสวรรค์ 12 113 10.6
3 รพสต.ยางหวาย 150 180 83.3
4 รพสต.ตำบลช่องสามหมอ 28 78 35.9
5 รพสต.ตำบลโนนสะอาด 145 161 90.1
6 รพสต.ตำบลห้วยไร่ 59 159 37.1
7 รพสต.ตำบลบ้านโสก 154 149 103.4
8 รพสต.บ้านโคกมั่งงอย 126 146 86.3
9 รพสต.บ้านฝาย 189 181 104.4
10 รพสต.บ้านนาฮี 9 183 4.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์