Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 517 คน

ผลงาน :: 436 คน

ร้อยละ :: 84.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 169 178 94.9
2 รพสต.ตำบลคอนสวรรค์ 18 18 100.0
3 รพสต.ยางหวาย 30 33 90.9
4 รพสต.ตำบลช่องสามหมอ 5 72 6.9
5 รพสต.ตำบลโนนสะอาด 49 49 100.0
6 รพสต.ตำบลห้วยไร่ 52 52 100.0
7 รพสต.ตำบลบ้านโสก 33 33 100.0
8 รพสต.บ้านโคกมั่งงอย 15 15 100.0
9 รพสต.บ้านฝาย 32 34 94.1
10 รพสต.บ้านนาฮี 33 33 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์