Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,850 คน

ผลงาน :: 1,361 คน

ร้อยละ :: 35.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 1,539 736 209.1
2 รพสต.ตำบลคอนสวรรค์ 76 265 28.7
3 รพสต.ยางหวาย 85 345 24.6
4 รพสต.ตำบลช่องสามหมอ 76 358 21.2
5 รพสต.ตำบลโนนสะอาด 87 356 24.4
6 รพสต.ตำบลห้วยไร่ 386 407 94.8
7 รพสต.ตำบลบ้านโสก 141 375 37.6
8 รพสต.บ้านโคกมั่งงอย 87 287 30.3
9 รพสต.บ้านฝาย 218 356 61.2
10 รพสต.บ้านนาฮี 269 378 71.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์