Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 40,123 คน

ผลงาน :: 7,376 คน

ร้อยละ :: 18.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 3,875 7,833 49.5
2 รพสต.ตำบลคอนสวรรค์ 253 3,272 7.7
3 รพสต.ยางหวาย 288 3,712 7.8
4 รพสต.ตำบลช่องสามหมอ 225 3,236 7.0
5 รพสต.ตำบลโนนสะอาด 304 3,632 8.4
6 รพสต.ตำบลห้วยไร่ 993 4,252 23.4
7 รพสต.ตำบลบ้านโสก 445 3,948 11.3
8 รพสต.บ้านโคกมั่งงอย 270 3,254 8.3
9 รพสต.บ้านฝาย 314 3,618 8.7
10 รพสต.บ้านนาฮี 409 3,366 12.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์