Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 3,852 คน

ผลงาน :: 2,269 คน

ร้อยละ :: 58.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองแดง 94 105 89.5
2 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 1,916 465 412.0
3 รพสต.ตำบลบ้านหัน 291 492 59.1
4 รพสต.ตำบลบ้านเดื่อ 179 318 56.3
5 รพสต.หนองบัวน้อย 153 281 54.4
6 รพสต.ตำบลบ้านเป้า 160 368 43.5
7 รพสต.ตำบลกุดเลาะ 77 75 102.7
8 รพสต.ขามป้อม 142 160 88.8
9 รพสต.ตำบลโนนกอก 398 394 101.0
10 รพสต.ตำบลสระโพนทอง 33 150 22.0
11 รพสต.ส้มกบ 101 127 79.5
12 รพสต.ตำบลหนองข่า 171 174 98.3
13 รพสต.บ้านหนองโพนงาม 107 182 58.8
14 รพสต.บ้านสารจอดเก่า 96 249 38.6
15 รพสต.ตำบลบ้านบัว 160 154 103.9
16 รพสต.โนนเขวา 94 176 53.4
17 รพสต.แก้งตาดไช 41 110 37.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์