Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 3,852 คน

ผลงาน :: 2,085 คน

ร้อยละ :: 54.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองแดง 68 74 91.9
2 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 1,478 262 564.1
3 รพสต.ตำบลบ้านหัน 295 351 84.0
4 รพสต.ตำบลบ้านเดื่อ 154 223 69.1
5 รพสต.หนองบัวน้อย 200 204 98.0
6 รพสต.ตำบลบ้านเป้า 84 251 33.5
7 รพสต.ตำบลกุดเลาะ 72 61 118.0
8 รพสต.ขามป้อม 101 110 91.8
9 รพสต.ตำบลโนนกอก 201 243 82.7
10 รพสต.ตำบลสระโพนทอง 39 109 35.8
11 รพสต.ส้มกบ 100 78 128.2
12 รพสต.ตำบลหนองข่า 124 131 94.7
13 รพสต.บ้านหนองโพนงาม 27 136 19.9
14 รพสต.บ้านสารจอดเก่า 104 183 56.8
15 รพสต.ตำบลบ้านบัว 102 89 114.6
16 รพสต.โนนเขวา 89 117 76.1
17 รพสต.แก้งตาดไช 31 80 38.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์