Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 962 คน

ผลงาน :: 556 คน

ร้อยละ :: 57.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองแดง 13 50 26.0
2 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 168 168 100.0
3 รพสต.ตำบลบ้านหัน 31 93 33.3
4 รพสต.ตำบลบ้านเดื่อ 57 76 75.0
5 รพสต.หนองบัวน้อย 11 57 19.3
6 รพสต.ตำบลบ้านเป้า 5 46 10.9
7 รพสต.ตำบลกุดเลาะ 4 15 26.7
8 รพสต.ขามป้อม 37 38 97.4
9 รพสต.ตำบลโนนกอก 22 96 22.9
10 รพสต.ตำบลสระโพนทอง 3 25 12.0
11 รพสต.ส้มกบ 27 27 100.0
12 รพสต.ตำบลหนองข่า 35 35 100.0
13 รพสต.บ้านหนองโพนงาม 48 57 84.2
14 รพสต.บ้านสารจอดเก่า 59 75 78.7
15 รพสต.ตำบลบ้านบัว 34 35 97.1
16 รพสต.โนนเขวา 1 42 2.4
17 รพสต.แก้งตาดไช 1 27 3.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์