Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 85,103 คน

ผลงาน :: 23,010 คน

ร้อยละ :: 27.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองแดง 388 2,849 13.6
2 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 11,146 9,542 116.8
3 รพสต.ตำบลบ้านหัน 1,864 10,551 17.7
4 รพสต.ตำบลบ้านเดื่อ 1,200 6,916 17.4
5 รพสต.หนองบัวน้อย 685 5,114 13.4
6 รพสต.ตำบลบ้านเป้า 1,344 8,804 15.3
7 รพสต.ตำบลกุดเลาะ 585 2,112 27.7
8 รพสต.ขามป้อม 549 3,190 17.2
9 รพสต.ตำบลโนนกอก 1,158 7,467 15.5
10 รพสต.ตำบลสระโพนทอง 381 3,324 11.5
11 รพสต.ส้มกบ 532 2,814 18.9
12 รพสต.ตำบลหนองข่า 622 3,285 18.9
13 รพสต.บ้านหนองโพนงาม 290 3,658 7.9
14 รพสต.บ้านสารจอดเก่า 890 6,215 14.3
15 รพสต.ตำบลบ้านบัว 715 3,566 20.1
16 รพสต.โนนเขวา 457 3,266 14.0
17 รพสต.แก้งตาดไช 204 2,430 8.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์