Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลหนองบัวแดง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 4,119 คน

ผลงาน :: 2,205 คน

ร้อยละ :: 53.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 2,084 1,365 152.7
2 รพสต.บ้านกุดชุมแสง 310 317 97.8
3 รพสต.ตำบลถ้ำวัวแดง 198 253 78.3
4 รพสต.บ้านหัวนาคำ 119 195 61.0
5 รพสต.บ้านโนนเหม่า 278 300 92.7
6 รพสต.บ้านโหล่น 151 212 71.2
7 รพสต.ตำบลหนองแวง 183 361 50.7
8 รพสต.บ้านนาเจริญ 293 320 91.6
9 รพสต.บ้านเหมือดแอ่ 79 332 23.8
10 รพสต.บ้านห้วยคนทา 93 287 32.4
11 รพสต.โนนสะอาด 132 155 85.2
12 รพสต.บ้านโนนศรีสง่า 24 147 16.3
13 รพสต.หนองพวง 153 147 104.1
14 รพสต.บ้านห้วยหัน 181 217 83.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์