Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลหนองบัวแดง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,165 คน

ผลงาน :: 335 คน

ร้อยละ :: 28.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 52 367 14.2
2 รพสต.บ้านกุดชุมแสง 81 81 100.0
3 รพสต.ตำบลถ้ำวัวแดง 16 66 24.2
4 รพสต.บ้านหัวนาคำ 9 52 17.3
5 รพสต.บ้านโนนเหม่า 0 24 0.0
6 รพสต.บ้านโหล่น 3 83 3.6
7 รพสต.ตำบลหนองแวง 85 85 100.0
8 รพสต.บ้านนาเจริญ 33 82 40.2
9 รพสต.บ้านเหมือดแอ่ 8 66 12.1
10 รพสต.บ้านห้วยคนทา 4 54 7.4
11 รพสต.โนนสะอาด 9 37 24.3
12 รพสต.บ้านโนนศรีสง่า 8 70 11.4
13 รพสต.หนองพวง 20 53 37.7
14 รพสต.บ้านห้วยหัน 7 45 15.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์