Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลหนองบัวแดง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 98,180 คน

ผลงาน :: 23,325 คน

ร้อยละ :: 23.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 12,828 16,978 75.6
2 รพสต.บ้านกุดชุมแสง 1,409 8,184 17.2
3 รพสต.ตำบลถ้ำวัวแดง 669 6,409 10.4
4 รพสต.บ้านหัวนาคำ 379 4,598 8.2
5 รพสต.บ้านโนนเหม่า 1,529 7,924 19.3
6 รพสต.บ้านโหล่น 831 5,341 15.6
7 รพสต.ตำบลหนองแวง 1,187 8,416 14.1
8 รพสต.บ้านนาเจริญ 1,393 7,808 17.8
9 รพสต.บ้านเหมือดแอ่ 913 8,799 10.4
10 รพสต.บ้านห้วยคนทา 585 7,514 7.8
11 รพสต.โนนสะอาด 366 3,232 11.3
12 รพสต.บ้านโนนศรีสง่า 371 5,413 6.9
13 รพสต.หนองพวง 328 3,917 8.4
14 รพสต.บ้านห้วยหัน 537 3,647 14.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์