Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจัตุรัส

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,390 คน

ผลงาน :: 988 คน

ร้อยละ :: 41.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลกุดน้ำใส 77 242 31.8
2 รพสต.ตำบลหนองโดน 36 168 21.4
3 รพสต.หนองบัวโคก 98 277 35.4
4 โรงพยาบาลจัตุรัส 1,122 443 253.3
5 รพสต.โนนทอง 80 109 73.4
6 รพสต.สระสี่เหลี่ยม 23 123 18.7
7 รพสต.บ้านหนองบัวบาน 28 223 12.6
8 รพสต.ชีวสุทโธ 10 171 5.8
9 รพสต.ตำบลบ้านขาม 65 103 63.1
10 รพสต.ตำบลละหาน 24 207 11.6
11 รพสต.โนนจาน 10 153 6.5
12 รพสต.ตำบลส้มป่อย 223 251 88.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์