Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจัตุรัส

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 2,390 คน

ผลงาน :: 1,636 คน

ร้อยละ :: 68.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลกุดน้ำใส 34 184 18.5
2 รพสต.ตำบลหนองโดน 98 125 78.4
3 รพสต.หนองบัวโคก 216 214 100.9
4 โรงพยาบาลจัตุรัส 1,461 302 483.8
5 รพสต.โนนทอง 85 65 130.8
6 รพสต.สระสี่เหลี่ยม 62 94 66.0
7 รพสต.บ้านหนองบัวบาน 163 145 112.4
8 รพสต.ชีวสุทโธ 103 123 83.7
9 รพสต.ตำบลบ้านขาม 67 67 100.0
10 รพสต.ตำบลละหาน 146 136 107.4
11 รพสต.โนนจาน 66 103 64.1
12 รพสต.ตำบลส้มป่อย 163 182 89.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์