Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจัตุรัส

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 597 คน

ผลงาน :: 493 คน

ร้อยละ :: 82.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลกุดน้ำใส 59 63 93.7
2 รพสต.ตำบลหนองโดน 28 30 93.3
3 รพสต.หนองบัวโคก 59 64 92.2
4 โรงพยาบาลจัตุรัส 2 9 22.2
5 รพสต.โนนทอง 26 31 83.9
6 รพสต.สระสี่เหลี่ยม 6 39 15.4
7 รพสต.บ้านหนองบัวบาน 68 78 87.2
8 รพสต.ชีวสุทโธ 29 32 90.6
9 รพสต.ตำบลบ้านขาม 58 58 100.0
10 รพสต.ตำบลละหาน 61 72 84.7
11 รพสต.โนนจาน 2 26 7.7
12 รพสต.ตำบลส้มป่อย 95 95 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์