Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจัตุรัส

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 597 คน

ผลงาน :: 291 คน

ร้อยละ :: 48.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลกุดน้ำใส 16 63 25.4
2 รพสต.ตำบลหนองโดน 5 30 16.7
3 รพสต.หนองบัวโคก 27 64 42.2
4 โรงพยาบาลจัตุรัส 0 9 0.0
5 รพสต.โนนทอง 14 31 45.2
6 รพสต.สระสี่เหลี่ยม 13 39 33.3
7 รพสต.บ้านหนองบัวบาน 46 78 59.0
8 รพสต.ชีวสุทโธ 16 32 50.0
9 รพสต.ตำบลบ้านขาม 40 58 69.0
10 รพสต.ตำบลละหาน 38 72 52.8
11 รพสต.โนนจาน 8 26 30.8
12 รพสต.ตำบลส้มป่อย 68 95 71.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์