Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจัตุรัส

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 5,753 คน

ผลงาน :: 3,061 คน

ร้อยละ :: 53.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลกุดน้ำใส 331 498 66.5
2 รพสต.ตำบลหนองโดน 259 382 67.8
3 รพสต.หนองบัวโคก 488 717 68.1
4 โรงพยาบาลจัตุรัส 3,054 878 347.8
5 รพสต.โนนทอง 122 230 53.0
6 รพสต.สระสี่เหลี่ยม 41 285 14.4
7 รพสต.บ้านหนองบัวบาน 520 575 90.4
8 รพสต.ชีวสุทโธ 186 381 48.8
9 รพสต.ตำบลบ้านขาม 372 318 117.0
10 รพสต.ตำบลละหาน 321 541 59.3
11 รพสต.โนนจาน 63 419 15.0
12 รพสต.ตำบลส้มป่อย 595 590 100.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์