Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจัตุรัส

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 60,469 คน

ผลงาน :: 14,830 คน

ร้อยละ :: 24.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลกุดน้ำใส 480 6,213 7.7
2 รพสต.ตำบลหนองโดน 520 4,563 11.4
3 รพสต.หนองบัวโคก 804 6,636 12.1
4 โรงพยาบาลจัตุรัส 8,106 9,672 83.8
5 รพสต.โนนทอง 369 2,805 13.2
6 รพสต.สระสี่เหลี่ยม 227 2,375 9.6
7 รพสต.บ้านหนองบัวบาน 1,116 5,337 20.9
8 รพสต.ชีวสุทโธ 403 4,248 9.5
9 รพสต.ตำบลบ้านขาม 787 3,418 23.0
10 รพสต.ตำบลละหาน 611 4,744 12.9
11 รพสต.โนนจาน 349 4,658 7.5
12 รพสต.ตำบลส้มป่อย 1,058 5,800 18.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์