Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,135 คน

ผลงาน :: 867 คน

ร้อยละ :: 40.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 1,311 838 156.4
2 รพสต.บ้านชวน 360 352 102.3
3 รพสต.หนองสองห้อง 9 156 5.8
4 รพสต.ตำบลบ้านตาล 94 128 73.4
5 รพสต.หนองอีหล่อ 35 35 100.0
6 รพสต.บ้านกุดแคน 13 35 37.1
7 รพสต.ตำบลหัวทะเล 20 186 10.8
8 รพสต.บ้านเขาดิน 6 29 20.7
9 รพสต.ตำบลโคกเริงรมย์ 188 181 103.9
10 รพสต.จอมแก้ว 124 146 84.9
11 รพสต.บ้านโคกเพชร 27 116 23.3
12 รพสต.บ้านปากจาบ 116 104 111.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์