Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 45,695 คน

ผลงาน :: 14,756 คน

ร้อยละ :: 32.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 8,601 13,019 66.1
2 รพสต.บ้านชวน 1,701 9,447 18.0
3 รพสต.หนองสองห้อง 369 2,238 16.5
4 รพสต.ตำบลบ้านตาล 290 2,013 14.4
5 รพสต.หนองอีหล่อ 337 666 50.6
6 รพสต.บ้านกุดแคน 156 593 26.3
7 รพสต.ตำบลหัวทะเล 386 4,459 8.7
8 รพสต.บ้านเขาดิน 112 1,711 6.5
9 รพสต.ตำบลโคกเริงรมย์ 1,475 5,124 28.8
10 รพสต.จอมแก้ว 381 2,187 17.4
11 รพสต.บ้านโคกเพชร 482 2,219 21.7
12 รพสต.บ้านปากจาบ 466 2,019 23.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์