Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเทพสถิต

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 3,199 คน

ผลงาน :: 1,902 คน

ร้อยละ :: 59.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเทพสถิต 1,319 915 144.2
2 รพสต.บ้านโป่งนก 41 301 13.6
3 รพสต.ช่องสำราญ 88 100 88.0
4 รพสต.บ้านห้วยยายจิ๋ว 300 328 91.5
5 รพสต.โคกรัง 105 326 32.2
6 รพสต.บ้านนายางกลัก 431 378 114.0
7 รพสต.ห้วยหินฝน 167 224 74.6
8 รพสต.ตำบลบ้านไร่ 191 144 132.6
9 รพสต.โนนสำราญ 157 132 118.9
10 รพสต.บ้านวังใหม่พัฒนา 153 307 49.8
11 รพสต.ซับมงคล 241 320 75.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์