Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเทพสถิต

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 3,199 คน

ผลงาน :: 2,020 คน

ร้อยละ :: 63.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเทพสถิต 1,156 397 291.2
2 รพสต.บ้านโป่งนก 220 207 106.3
3 รพสต.ช่องสำราญ 53 67 79.1
4 รพสต.บ้านห้วยยายจิ๋ว 236 234 100.9
5 รพสต.โคกรัง 213 220 96.8
6 รพสต.บ้านนายางกลัก 281 268 104.9
7 รพสต.ห้วยหินฝน 142 147 96.6
8 รพสต.ตำบลบ้านไร่ 145 94 154.3
9 รพสต.โนนสำราญ 142 87 163.2
10 รพสต.บ้านวังใหม่พัฒนา 171 199 85.9
11 รพสต.ซับมงคล 144 216 66.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์