Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเทพสถิต

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 923 คน

ผลงาน :: 578 คน

ร้อยละ :: 62.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเทพสถิต 103 245 42.0
2 รพสต.บ้านโป่งนก 24 102 23.5
3 รพสต.ช่องสำราญ 22 25 88.0
4 รพสต.บ้านห้วยยายจิ๋ว 97 97 100.0
5 รพสต.โคกรัง 68 68 100.0
6 รพสต.บ้านนายางกลัก 65 126 51.6
7 รพสต.ห้วยหินฝน 41 41 100.0
8 รพสต.ตำบลบ้านไร่ 56 57 98.2
9 รพสต.โนนสำราญ 36 36 100.0
10 รพสต.บ้านวังใหม่พัฒนา 56 56 100.0
11 รพสต.ซับมงคล 10 70 14.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์