Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเทพสถิต

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 923 คน

ผลงาน :: 402 คน

ร้อยละ :: 43.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเทพสถิต 73 245 29.8
2 รพสต.บ้านโป่งนก 34 102 33.3
3 รพสต.ช่องสำราญ 10 25 40.0
4 รพสต.บ้านห้วยยายจิ๋ว 60 97 61.9
5 รพสต.โคกรัง 3 68 4.4
6 รพสต.บ้านนายางกลัก 111 126 88.1
7 รพสต.ห้วยหินฝน 2 41 4.9
8 รพสต.ตำบลบ้านไร่ 32 57 56.1
9 รพสต.โนนสำราญ 1 36 2.8
10 รพสต.บ้านวังใหม่พัฒนา 55 56 98.2
11 รพสต.ซับมงคล 21 70 30.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์