Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเทพสถิต

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 59,432 คน

ผลงาน :: 12,903 คน

ร้อยละ :: 21.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลเทพสถิต 5,522 15,431 35.8
2 รพสต.บ้านโป่งนก 918 5,461 16.8
3 รพสต.ช่องสำราญ 289 1,545 18.7
4 รพสต.บ้านห้วยยายจิ๋ว 1,088 5,837 18.6
5 รพสต.โคกรัง 653 5,232 12.5
6 รพสต.บ้านนายางกลัก 1,611 7,385 21.8
7 รพสต.ห้วยหินฝน 552 3,567 15.5
8 รพสต.ตำบลบ้านไร่ 451 2,977 15.1
9 รพสต.โนนสำราญ 508 1,925 26.4
10 รพสต.บ้านวังใหม่พัฒนา 622 4,350 14.3
11 รพสต.ซับมงคล 689 5,722 12.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์