Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภูเขียว

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 10,125 คน

ผลงาน :: 6,473 คน

ร้อยละ :: 63.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภูเขียว 7,117 1,685 422.4
2 รพสต.กวางโจน 229 499 45.9
3 รพสต.บ้านบัวพักเกวียน 429 543 79.0
4 รพสต.บ้านหนองบัวพรม 208 407 51.1
5 รพสต.บ้านมูลกระบือ 222 450 49.3
6 รพสต.บ้านหนองแซง 315 387 81.4
7 รพสต.บ้านลาด 794 692 114.7
8 รพสต.ตำบลกุดยม 241 436 55.3
9 รพสต.ตำบลบ้านเพชร 1,067 813 131.2
10 รพสต.ภูดิน 187 499 37.5
11 รพสต.กุดจอก 57 287 19.9
12 รพสต.แดงสว่าง 517 492 105.1
13 รพสต.ตำบลโนนเสลา 306 520 58.8
14 รพ.สต.โอโล 795 838 94.9
15 รพสต.บ้านธาตุ 844 1,187 71.1
16 รพสต.บ้านดอน 514 538 95.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์