Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านแท่น

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,490 คน

ผลงาน :: 358 คน

ร้อยละ :: 24.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านแท่น 412 453 90.9
2 รพสต.บ้านหลุบค่าย 7 106 6.6
3 รพสต.ตำบลสามสวน 172 222 77.5
4 รพสต.ตำบลสระพัง 36 194 18.6
5 รพสต.ตำบลบ้านเต่า 74 183 40.4
6 รพสต.ดอนขิงแคง 7 140 5.0
7 รพสต.ตำบลหนองคู 12 257 4.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์