Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านแท่น

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 451 คน

ผลงาน :: 328 คน

ร้อยละ :: 72.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านแท่น 60 126 47.6
2 รพสต.บ้านหลุบค่าย 12 29 41.4
3 รพสต.ตำบลสามสวน 62 92 67.4
4 รพสต.ตำบลสระพัง 71 71 100.0
5 รพสต.ตำบลบ้านเต่า 49 49 100.0
6 รพสต.ดอนขิงแคง 20 20 100.0
7 รพสต.ตำบลหนองคู 54 64 84.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์