Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านแท่น

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 451 คน

ผลงาน :: 279 คน

ร้อยละ :: 61.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านแท่น 39 126 31.0
2 รพสต.บ้านหลุบค่าย 25 29 86.2
3 รพสต.ตำบลสามสวน 81 92 88.0
4 รพสต.ตำบลสระพัง 71 71 100.0
5 รพสต.ตำบลบ้านเต่า 26 49 53.1
6 รพสต.ดอนขิงแคง 19 20 95.0
7 รพสต.ตำบลหนองคู 18 64 28.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์