Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านแท่น

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,597 คน

ผลงาน :: 2,186 คน

ร้อยละ :: 60.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านแท่น 2,291 965 237.4
2 รพสต.บ้านหลุบค่าย 175 269 65.1
3 รพสต.ตำบลสามสวน 610 593 102.9
4 รพสต.ตำบลสระพัง 623 465 134.0
5 รพสต.ตำบลบ้านเต่า 520 421 123.5
6 รพสต.ดอนขิงแคง 231 284 81.3
7 รพสต.ตำบลหนองคู 203 614 33.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์