Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านแท่น

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 34,581 คน

ผลงาน :: 12,945 คน

ร้อยละ :: 37.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลบ้านแท่น 6,500 9,476 68.6
2 รพสต.บ้านหลุบค่าย 424 3,300 12.8
3 รพสต.ตำบลสามสวน 1,279 5,347 23.9
4 รพสต.ตำบลสระพัง 1,295 3,956 32.7
5 รพสต.ตำบลบ้านเต่า 1,903 3,946 48.2
6 รพสต.ดอนขิงแคง 645 3,152 20.5
7 รพสต.ตำบลหนองคู 899 5,404 16.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์