Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 3,622 คน

ผลงาน :: 2,192 คน

ร้อยละ :: 60.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านเซียมป่าหม้อ 33 117 28.2
2 รพสต.เก่าย่าดี 77 85 90.6
3 รพสต.หนองพีพ่วน 74 75 98.7
4 รพสต.ตำบลท่ามะไฟหวาน 225 247 91.1
5 รพสต.บ้านซำมูลนาก 128 222 57.7
6 รพสต.บ้านหนองแก 79 90 87.8
7 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 2,403 854 281.4
8 รพสต.โนนงิ้ว 89 146 61.0
9 รพสต.หนองตานา 107 156 68.6
10 รพสต.ตำบลนาหนองทุ่ม 262 344 76.2
11 รพสต.บ้านนาแก 254 307 82.7
12 รพสต.บ้านแก้ง 34 166 20.5
13 รพสต.ตำบลหนองสังข์ 282 336 83.9
14 รพสต.บ้านหนองศาลา 49 128 38.3
15 รพสต.ตำบลหลุบคา 120 215 55.8
16 รพสต.ตำบลโคกกุง 328 305 107.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์