Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 3,622 คน

ผลงาน :: 2,153 คน

ร้อยละ :: 59.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านเซียมป่าหม้อ 36 117 30.8
2 รพสต.เก่าย่าดี 37 85 43.5
3 รพสต.หนองพีพ่วน 67 75 89.3
4 รพสต.ตำบลท่ามะไฟหวาน 221 247 89.5
5 รพสต.บ้านซำมูลนาก 65 222 29.3
6 รพสต.บ้านหนองแก 85 90 94.4
7 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 2,268 854 265.6
8 รพสต.โนนงิ้ว 86 146 58.9
9 รพสต.หนองตานา 82 156 52.6
10 รพสต.ตำบลนาหนองทุ่ม 272 344 79.1
11 รพสต.บ้านนาแก 239 307 77.9
12 รพสต.บ้านแก้ง 23 166 13.9
13 รพสต.ตำบลหนองสังข์ 267 336 79.5
14 รพสต.บ้านหนองศาลา 99 128 77.3
15 รพสต.ตำบลหลุบคา 28 215 13.0
16 รพสต.ตำบลโคกกุง 321 305 105.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์