Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 1,163 คน

ผลงาน :: 630 คน

ร้อยละ :: 54.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านเซียมป่าหม้อ 9 18 50.0
2 รพสต.เก่าย่าดี 7 21 33.3
3 รพสต.หนองพีพ่วน 19 31 61.3
4 รพสต.ตำบลท่ามะไฟหวาน 54 58 93.1
5 รพสต.บ้านซำมูลนาก 7 40 17.5
6 รพสต.บ้านหนองแก 42 43 97.7
7 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 120 408 29.4
8 รพสต.โนนงิ้ว 9 55 16.4
9 รพสต.หนองตานา 25 26 96.2
10 รพสต.ตำบลนาหนองทุ่ม 59 85 69.4
11 รพสต.บ้านนาแก 83 89 93.3
12 รพสต.บ้านแก้ง 15 50 30.0
13 รพสต.ตำบลหนองสังข์ 53 66 80.3
14 รพสต.บ้านหนองศาลา 5 44 11.4
15 รพสต.ตำบลหลุบคา 46 46 100.0
16 รพสต.ตำบลโคกกุง 77 83 92.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์