Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 7,761 คน

ผลงาน :: 4,462 คน

ร้อยละ :: 57.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.บ้านเซียมป่าหม้อ 142 269 52.8
2 รพสต.เก่าย่าดี 160 136 117.6
3 รพสต.หนองพีพ่วน 198 217 91.2
4 รพสต.ตำบลท่ามะไฟหวาน 488 508 96.1
5 รพสต.บ้านซำมูลนาก 199 501 39.7
6 รพสต.บ้านหนองแก 265 207 128.0
7 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 5,442 1,234 441.0
8 รพสต.โนนงิ้ว 175 386 45.3
9 รพสต.หนองตานา 244 291 83.8
10 รพสต.ตำบลนาหนองทุ่ม 578 807 71.6
11 รพสต.บ้านนาแก 669 735 91.0
12 รพสต.บ้านแก้ง 238 507 46.9
13 รพสต.ตำบลหนองสังข์ 360 670 53.7
14 รพสต.บ้านหนองศาลา 214 340 62.9
15 รพสต.ตำบลหลุบคา 429 482 89.0
16 รพสต.ตำบลโคกกุง 562 611 92.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์