Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,350 คน

ผลงาน :: 967 คน

ร้อยละ :: 71.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 1,067 282 378.4
2 รพสต.หนองตะเคียน 45 134 33.6
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 275 270 101.9
4 รพสต.บ้านเจียง 207 207 100.0
5 รพสต.คลองจันลา 13 116 11.2
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 197 221 89.1
7 รพสต.บ้านนาระยะ 175 168 104.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์