Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,350 คน

ผลงาน :: 861 คน

ร้อยละ :: 63.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 903 282 320.2
2 รพสต.หนองตะเคียน 37 134 27.6
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 203 270 75.2
4 รพสต.บ้านเจียง 200 207 96.6
5 รพสต.คลองจันลา 116 116 100.0
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 171 221 77.4
7 รพสต.บ้านนาระยะ 189 168 112.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์