Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,350 คน

ผลงาน :: 918 คน

ร้อยละ :: 68.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 797 207 385.0
2 รพสต.หนองตะเคียน 21 99 21.2
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 187 200 93.5
4 รพสต.บ้านเจียง 144 132 109.1
5 รพสต.คลองจันลา 74 72 102.8
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 162 174 93.1
7 รพสต.บ้านนาระยะ 148 123 120.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์