Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 386 คน

ผลงาน :: 268 คน

ร้อยละ :: 69.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 66 104 63.5
2 รพสต.หนองตะเคียน 2 26 7.7
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 51 54 94.4
4 รพสต.บ้านเจียง 44 47 93.6
5 รพสต.คลองจันลา 2 41 4.9
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 61 64 95.3
7 รพสต.บ้านนาระยะ 42 50 84.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์