Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 386 คน

ผลงาน :: 165 คน

ร้อยละ :: 42.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 11 104 10.6
2 รพสต.หนองตะเคียน 4 26 15.4
3 รพสต.ถ้ำแก้ว 1 54 1.9
4 รพสต.บ้านเจียง 43 47 91.5
5 รพสต.คลองจันลา 25 41 61.0
6 รพสต.บ้านลาดชุมพล 31 64 48.4
7 รพสต.บ้านนาระยะ 50 50 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์